Page 4 - Mente et Manu 08_2015
P. 4
EVATEEMA4
30. juulil kinnitas TTÜ kuratoorium akadeemik Jaak Aaviksoo
rektoriks, tema ametiaeg algab 1. septembril. Mente et
Manu avaldab kuratooriumi uue esimehe Gunnar Oki visiooni
tänapäevasest tehnoloogiaülikoolist ja kuratooriumi eelmise
koosseisu poolt valitud rektori ametisse kinnitamisest.

Head kolleegid,
lugupeetud üliõpilased

22. mail rektori valinud kuratooriumi koosseis muutus 16. juulil. Minister Jürgen Ligi ettepanekul said Sandor
Liive, Toomas Lumani ja Heiti Hääle asemel kuratooriumi liikmeteks Ülo Jaaksoo, Väino Kaldoja ja Gunnar Okk.

Loe lisaks veel Sise.ttu.ee Tallinna tehnikaülikooli vilistla- Paljudes maades räägitakse Mul on olnud võimalus vii-
sena läheb mulle meie ülikooli tänapäeval ülikoolide kolman- mase aasta jooksul uurida
areng ja hea käekäik väga korda. dast rollist ühiskonnas: võtta mitme maailma tippklassi üli-
On ilmselge, et TTÜ peab täitma initsiatiiv ning mõjutada ja kooli käekäiku. Peamine, mil-
kahte põhitingimust: olema ma- arendada ühiskonda enda üm- le maailmaklassi ülikoolid on
janduslikult jätkusuutlik ja rahvus- ber. Ülikool ei saa jääda oota- saavutanud, on optimaalne
vaheliselt konkurentsivõimeline. ma, millal keegi talle mingeid kombinatsioon akadeemilisest
Ülikooli maine määrab see, milline tellimusi esitab või temalt vabadusest, autonoomsusest,
on seal antava hariduse kvaliteet teenuseid palub. Ülikool peab nüüdisaegsest professionaal-
ning kui kaugele jõuavad ja kui ise võtma aktiivse hoiaku ning sest juhtimisest ja koostööst
nähtavad on seal tehtava teadus- seisma selle eest, et ta oleks ülikooliväliste institutsiooni-
töö tulemused. Lisaks sellele peab ühiskonnas nähtav, kuuldav, et dega. Teistest kõrgkoolidest
tänapäeva ülikool ise vastutama temaga arvestataks ja ta suu- eristab neid ülikoole ka see,
oma õppe- ja teadustöö tulemus- daks mõjutada ka ühiskonna et seal hinnatakse ja eden-
te praktilise ellurakendamise eest. arengut. datakse ülejäänutest rohkem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9